loader

MARCIN SZELEST

Ukończył studia w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w The Boston Conservatory. Jest laureatem I nagrody na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J. P. Sweelincka w Gdańsku. Występuje jako solista i kameralista, w tym z wieloma zespołami instrumentów historycznych (m.in. Concerto Palatino, The Bach Ensemble, Vasa Consort, Weser Renaissance Bremen, Wrocławska Orkiestra Barokowa). Marcin Szelest jest profesorem organów w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jego praca habilitacyjna „Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia” (2007) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Opublikował m.in. edycje dzieł wszystkich Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego (2015) i Adama Jarzębskiego (2021) oraz tabulatur braniewsko-oliwskich (2021). Jest również dyrektorem artystycznym Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak