loader

Marcin Szelest

Marcin Szelest

Ukończył studia w zakresie gry organowej w Akademii Muzycznej w Krakowie oraz w The Boston Conservatory. W 1995 roku zdobył I nagrodę na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. J. P. Sweelincka w Gdańsku. Jego działalność koncertowa obejmuje zarówno recitale organowe, jak i występy z kierowanym przez niego zespołem muzyki dawnej Harmonia Sacra, a także z licznymi solistami, chórami, orkiestrami i zespołami instrumentów historycznych (m.in. Concerto Palatino, The Bach Ensemble, Vox Luminis, Weser Renaissance Bremen, Wrocławska Orkiestra Barokowa). Marcin Szelest jest profesorem organów w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jego praca habilitacyjna Przemiany stylistyczne we włoskiej muzyce organowej przełomu XVI i XVII stulecia (2007) została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Opublikował szereg artykułów dotyczących dawnej muzyki polskiej oraz edycję dzieł wszystkich Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego w serii Monumenta musicae in Polonia. Jest również organistą kościoła Świętego Krzyża w Krakowie, gdzie gra na odrestaurowanym instrumencie z 1704 roku, członkiem Rady Naukowej serii wydawniczej Fontes Musicae in Polonia oraz dyrektorem artystycznym Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej.

Organy PLUS+ © 2016
designed by monolight.eu
graphics by Beata Czerepak